Luftbehandlingsaggregat EKO-EASYAIR EKOVENT AB

Högsta energieffektivitet som standard, tillval med AIRQUALITIZER® behovsstyrd, ventilation genom VOC-Sensorer, Luftmängd 170 l/s – 3.300 l/s,
Standardlösningar Leveranstid: ca 3-6 veckor

EKOVENT
Profiler: Tillverkare
Huvudkontor: SE
Certifikat: Eurovent, RLT, RLT-Hygiene, TUV SUD
Affärsområde: Sverige, Danmark
Anställda: 60
Produkter: Ventilationsprodukter, VAV-/CAV-spjäll, Övertrycksventilation, Fläktar, Luftbehandlingsaggregat, Luf
Fråga efter produkt

Ladda ner

Produktbeskrivning

Den kompakta utrustningslin jen från Al-KO

 • Hög energieffektivitet i värmeåtervinning med effektivitetsvinster på 80 - 90%
 • Fläktmotorer i EG-teknik för minimal energiförbrukning
 • Ljudreducering genom högvärdig utrustning och optimerade komponenter
 • Enkel användning med intelligent styrsystem och tydlig konstruktion
 • Högkvalitativt arbete, enkel installation, låga underhållskostnader
 • Standardmässigt utförande enligt VDI 6022


EASYAIR®
DEN KOMPAKTA MODELL-LINJEN FRÅN AL-KO
EASYAIR® luftbehandlingsaggregat kännetecknas av en mycket energieffektiv värmeåtervinning (WRG). Såväl aggregat med roterande värmeväxlare som enheter med plattvärmeväxlare uppnår en verkningsgrad på 80 – 90 % enligt DIN EN 308 (torr).


Därmed sparas omkring 90 – 95 % av värmekostnaderna för den termiska luftbehandlingen. Alla komponenter är optimerade med hänsyn till ekonomi. Det aerodynamiska arrangemanget av komponenterna i förbindelse med låga tryckförluster och fläktar med modern EG-drivteknik möjliggör mycket energieffektiv drift. Genom användning av dessa komponenter och anordningar är ljudnivån
kraftigt reducerad.


Med sin intelligenta reglering är EASYAIR® lätt att styra. Regleringen hanterar det energioptimerade samspelet mellan alla komponenter. Hela enheten är ansluten och klar. Du behöver bara anslutningar för ström (och valfria kyl- och värmemedier) och EASYAIR® är färdigt för omedelbar användning.

I luftmängder mellan 650 - 13.000 m³ / h finner du här alltid rätt luftbehandlingsaggregat för alla til-lämpningsområden.

 

EXTERN KONDENSOR VRF (LG)Luftbehandlingsaggregat EKO-EASYAIR EKOVENT AB - 1
(tillval)

 • Kyla på sommaren
 • Värmepump på vintern
 • Intern enhet för direkt förångare
 • Extern inverter
 • Styromformare via det integrerade kontrollsystemet

Kyl- och värmeförsörjning för luftbehandlingen
AL-KO THERM GmbH samarbetar med LG Electronics då det gäller mjukoch hårdvara matchad med MSR för snabb driftsättning och optimal drift av
anläggningen.

AL-KO är komplett leverantör

 

UTRUSTNINGSDESIGN OCH TILLVAL

EnEV 2009
(Energisparförordning) Alla EASYAIR® luftbehandlingsaggregat uppfyller EnEV 2009. Särskilt den höga verkningsgraden på värmeåtervinning (80 – 90%), genom insats av särskilt energibesparande motorteknologi i fläktarna och genom den intelligenta regleringen av alla komponenterna i EASYAIR® överträffar alla ventilationsaggregat aktuella krav i EnEV 2009.  

VDI 6022 (Hygienkrav)
Alla EASYAIR® luftbehandlingsaggregat motsvarar VDI 6022. Skalen på alla EASYAIR® luftbehandlingsaggregat är pulverlackerade på både in- och utsida, likaså de flesta inbyggnadsdelar. Övriga inbyggnadsdelar är i galvaniserat stål. Därmed uppfyller EASYAIR® luftbehandlingsaggregat kraven, t.ex. rengöring i den betydelse VDI 6022 avser.

VÄRMEÅTERVINNING
För värmeåtervinning kan du välja mellan roterande- och plattvärmeväxlare. Rotationsvärmeväxlare är alltid att föredra, då en återcirkulation av luften är möjlig. För att undvika ett systembetingat läckage mellan från- och tilluft, rekommenderas insättning av plattvärmeväxlare.

AGGREGAT-FÖTTER
Alla EASYAIR® luftbehandlingsaggregat kan levereras med praktiska, individuellt inställbara fötter. Därmed kan alltid – även vid ogynnsamma golvförhållanden – en optimal uppställning ske.

AGGREGATSTORLEK
Både agggregat-typerna kan erhållas i brett storleksomfång. De olika varianterna med optimala luftmängdsområden finner ni på sidorna 34 – 37. I de följande exemplen i beställarnyckeln kommer som exempel en EASYAIR® med roterande värmeväxlare (RO-) som byggstorlek 04 (-04) gälla.

ANSLUTNINGSSIDOR
Naturligtvis kan ni fritt välja anslutningssida hos EASYAIR®. Generöst dimensionerade dörrar garanterar en god tillgänglighet vid underhållsarbetet. Specifikationen anslutningssidor beror alltid på tilluftens riktning. Användarsidan i tillufts-riktningen motsvarar presentationen av utrustningen på sidorna 34-37.

DELBART OCH VÄDERBESTÄNDIGT UTFÖRANDE
Från aggregatstorlek 04 har ni möjlighet att beställa EASYAIR® i delbart utförande. Därmed kan luftbehandlingsaggregatet utan problem monteras även vid smala dörrar och mindre öppningar. För att fastställa vilka aggregat som kan delas och vilka delningsmått ni får på de olika byggstorlekarna, hänvisar vi till måttabellen. Alla EASYAIR® aggregat kan beställas för utomhusuppställning som väderbeständiga aggregat. Väderbeständiga aggregat levereras enbart styckvis och har ett väderbeständigt tak med droppkant. Tillvalsmässigt är aggregaten tillgängliga med intags- och avluftshuv.

FILTERKLASSER
EASYAIR® levereras med filter i filterklass F7 i tilluften och i filterklass M5 i frånluften. Filterkvaliteterna bestäms av de höga hygienkraven i VDI 6022. spjäll EASYAIR® levereras i sitt grundutförande med inneliggande, tätt slutande spjäll (täthetsklass 2): ett spjäll vid intag av utomhusluften och ett spjäll på avluftssidan. Därigenom behövs oftast inte ytterligare spjäll installeras i till- och/eller frånluftskanalerna. Spjällen levereras med spjällmotorer.

LJUDDÄMPAR-MODUL
För att ytterligare reducera den redan låga ljudnivån i EASYAIR®-aggregaten i kanalnätet kan extra ljuddämparmodul för alla kanalanslutningssidor beställas. Beroende på ljudkrav står två ljuddämparlängder med varierande ljuddämpningsförmåga till förfogande.

KANALANSLUTNINGSFÄSTEN
Till alla EASYAIR® luftbehandlingsaggregat kan inbyggda ljudisolerade anslutningsstosar erhållas. Med dessa är kanalen från EASYAIR® luftbehandlingsaggregat optimalt separerad från överföring av ljud och vibrationer. Fördelen jämfört med flexibel anslutning (dukstos) är att förutom frikopplingen från vibrationer minskas tydligt bulleröverföringen från utsidan.   

ELEKTRISK VÄRMARE MODUL (TILLVAL)
Till varje EASYAIR® kan ett elektriskt värmeelement anslutas. Denna elektriska värmare monteras direkt vid luftutsläppet och är tillgänglig i ett effektområde från 3 – 15 kW. Detta innebär att på de få dagar om året med låga utomhustemperaturer kan rumstemperaturen höjas till önskat värde.

VÄRMARE MODUL (TILLVAL)
Varje EASYAIR® kan erhållas med vattenburet värmebatteri. Denna värmare monteras liksom den elektriska värmaren direkt vid luftutsläppet. Även här finns möjligheten att säkerställa en behaglig rumstemperatur. Naturligtvis har värmaren frostskydd.

VÄRMARE / KYLARE – MODUL (TILLVAL)
För mer krävande applikationer kan även en extra enhet anslutas till EASYAIR® (se sidorna 34-37). I denna tillvalsenhet finner ni allt man behöver för vidare användning för kyla och värme. Kylaren är utrustad med droppavskiljare.

FÖRÅNGARE / KONDENSATOR – MODUL (TILLVAL)
EASYAIR® -enheter kan valfritt manövreras med en reversibel kylmaskin/värmepump. Därigenom är uppvärmning och kylning utan ytterligare varm- eller kallvattenförsörjning möjlig. Det integrerade systemet består av en Add-on med förångare, expansionsventil och styrenhet. Dessa komponenter är redan installerade och finns i inneslutningen i EASYAIR ® Add-on. Som utomhusenhet kommer en inverter-kontrollerad multi-V-enhet från LG för infogning. Detta ger högsta COP/EER-värde och drivs med köldmediet R410A. Den kyltekniska rördragningen mellan EASYAIR ® Add-on och utomhusenheten kan medfölja eller kan tillvalsvis ordnas på byggplatsen genom AL-KO.

REGLERING
EASYAIR® luftbehandlingsaggregat har som standard ett integrerat system. Alla interna komponenter är redan färdigkopplade. En frånluftstemperaturreglering möjliggör en konstant rumstemperatur i kombination med prestandan av värmeåtervinning och ev. värmare eller kylare. Många energieffektiva styrfunktioner finns i programvaran och integreras och expanderas lätt med ytterligare alternativ. Obs: Uppmätta värden kan avläsas (datapunkter) och kommunikationskommandot oberoende av bussmodul ligger fast konfigurerat och kan inte ändras.

UTAN REGLERING
En all-polig huvudströmbrytare är monterad på enheten. Extern styr kan enkelt anslutas till en fast plintrad. Det prestandamässiga skyddet ingår inte i detta utförande och måste tillhandahållas på plats. För EASYAIR® -aggregat med roterande värmeväxlare finns anslutningar till drivmotorn på en kopplingsplint. Enheten har ingen inbyggd rotorstyrning. Endast en rotormotor med integrerat, rekommenderat varvtalsvärde tillhandahålls. En rotationskontroll är förd till kopplingsplinten.

AIRQUALITIZER
Med AL-KOs luftkvalitetsreglering AIRQUALITIZER ® kontrolleras luftkvaliteten i frånluften. Upptäcker denna sensor lukter eller utsläpp i frånluften (VOC (Volatile organic components) = flyktiga, organiska förbindelser), ökas luftmängden och ni erhåller inom kort åter en god luftkvalitet inomhus. Befinner sig endast få eller inga personer alls i rummet, så kan AIRQUALITIZER® reducera luftmängden (Dellast-drift) och ni sparar driftskostnader. Med denna intelligenta luftmängdsstyrning transporteras endast den verkligt behövda luftmängden.

Fråga efter produkt
Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?