27 okt. 2017 | Aeroventic
4.6

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen. Genom ändringarna kommer förpliktelserna i direktivet om medelstora förbränningsanläggningar att genomföras nationellt. I propositionen föreslås att regeringstreringsplikten ska utvidgas till att också gälla mindre energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 megawatt. Dessutom blir tidsfristen för registrering 30 dagar. Samtidigt ska tidsfristen för registrering av andra registreringspliktiga verksamheter, t.ex. distributionsstationer, förkortas från 90 till 60 dagar.

Utvidgningen av registreringsplikten gäller inledningsvis – dvs. med den snabbaste tidtabellen – nya energiproducerande anläggningar. En del av de existerande anläggningarna med en bränsleeffekt på minst 1 megawatt har redan enligt nuvarande nationella bestämmelser varit registrerings- eller tillståndspliktiga, medan en del inte omfattats av regleringen överhuvudtaget. För de anläggningar som för tillfället inte är registrerings- eller tillståndspliktiga föreslås en lång övergångsperiod på mer än tio år.

I propositionen föreslås att lagen i fortsättningen också ska innehålla bestämmelser om reglerna för sammanräkning av bränsleeffekten hos nya medelstora energiproducerande enheter och om skyldigheten att publicera vissa uppgifter om medelstora energiproducerande anläggningar, exempelvis bränsleeffekten för de enheter som hör till den energiproducerande anläggningen samt anläggningens läge. Regeln om sammanräkning av bränsleeffekten tillämpas på fastställandet av gränsvärdena för utsläpp från de energiproducerande enheterna, intervallen mellan periodiska mätningar av rökgasutsläpp och bestämmandet av antalet drifttimmar.

Vid störningar i tillgången på bränsle ska anläggningar som använder bränsle med låg svavelhalt eller enbart gasformigt bränsle enligt propositionen kunna beviljas rätt att för en viss tid avvika från gränsvärdena för utsläpp.

De utsläppsgränsvärden som anges i direktivet om medelstora förbränningsanläggningar och andra detaljerade förpliktelser genomförs med bestämmelser på förordningsnivå som har beretts parallellt med det lagförslag som ingår i propositionen.

Lagändringen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

Mer information: 

Katariina Haavanlammi, regeringssekreterare, miljöministeriet, tfn 0295 250 072, fornamn.efternamn(at)ym.fi

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?