20 nov. 2017 | Aeroventic
4.7
Framsteg i Bonn med utarbetandet av en regelbok för klimatavtalet från Paris

Tiilikainen: ”Nu finns det preliminära byggklossar för en skärpning av åtagandena”

FN:s klimatmöte i Bonn i Tyskland avslutades tidigt lördag morgon. Vid mötet förde parterna förhandlingar om detaljerna i verkställandet av Parisavtalet. Förhandlingsfrågorna avancerade i olika grad: Samförstånd nåddes om elementen för de bedömningar som enligt Parisavtalet ska göras vart femte år, medan rapporteringen och uppföljningen av utsläpp och utsläppsminskningar visade sig vara besvärliga frågor.

”Färska klimatvetenskapliga rapporter visar att vi behöver högre ambition och en process för att öka den. Jag är nöjd över att vi nu har preliminära byggklossar för en skärpning av ländernas åtaganden. De utgör grunden för det fortsatta arbetet”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Förhandlingarna om rapporteringen av utsläpp framskred långsammare, eftersom länderna i sina ståndpunkter återkom till uppdelningen i utvecklade länder och tillväxtländer, vilket strider mot Parisavtalets bokstav och anda. En central princip i Parisavtalet är att rapporterings- och uppföljningsskyldigheterna är gemensamma för alla.

”Reglerna måste bli klara nästa år, annars blir avtalets och hela processens trovärdighet lidande”, säger Tiilikainen.

Finansieringen åter en central tvistefråga

Frågor som gäller finansieringen av klimatåtgärderna lyftes fram med större kraft än någonsin tidigare. Ända in på slutmetrarna tvistade parterna om de punkter som gäller finansieringens förutsebarhet och om hur den fond som inrättats med tanke på anpassningen till klimatförändringen ska utrustas så att den tjänar Parisavtalet.

”Tvisterna om finansieringen återspeglades också i flerparten av de andra frågorna”, säger Finlands chefsförhandlare Outi Honkatukia.

Redan innan Parisavtalet trädde i kraft krävde tillväxtländerna med stort eftertryck snabbare utsläppsminskande åtgärder av industriländerna och att finansieringen för tillväxtländernas klimatåtgärder säkras. Som ett tecken på sitt eget engagemang deponerade Finland under den senare mötesveckan sitt godkännandeinstrument om såväl Dohaändringen av Kyotoavtalet som Kigaliändringen av Montrealprotokollet. Länderna kom också överens om att vid de två följande partskonferenserna diskutera snabba åtgärder och finansiering i skilda sessioner.

Ursprungsfolkens roll stärks, jordbruk och jämställdhet mellan könen ska i fortsättningen beaktas mer helhetsbetonat

Ett betydande framsteg i Bonn var att enighet nåddes om att forumet för ursprungsfolk ska inleda sin verksamhet. Forumet har i uppgift att förbättra informationsgången och bidra till större delaktighet samt att se till att ursprungsfolkens traditionella kunskap tas med som stöd för beslutsfattandet.

”Förhandlingsresultatet är historiskt och betydelsefullt med tanke på alla ursprungsfolk”, säger Inka Sara Arttijeff, som representerade Sametinget i Finlands delegation.

Forumets första uppgift är att ordna ett inofficiellt möte för parter och ursprungsfolk våren 2018.

Till ljusglimtarna under förhandlingarna hörde också besluten om att det jordbruksrelaterade arbetet ska fortsätta samt godkännandet av ett handlingsprogram om jämställdhet mellan könen. Jordbruket kommer hädanefter att beaktas bättre både som en möjlighet till utsläppsminskning och som en sektor som bör anpassas till förändringen. Beslutet styr också på det internationella planet de åtgärder som är kopplade till jordbruket, t.ex. inom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Heikki Granholm från jord- och skogbruksministeriet var medordförande under förhandlingarna.

Handlingsprogrammet för jämställdhet mellan könen ska underlätta kvinnors deltagande i klimatförhandlingarna på jämlika grunder och bidra till att olika könsperspektiv beaktas i det beslutsfattande och de åtgärder som rör klimatet. Detta ska ske på både det internationella och det nationella planet, t.ex. genom kommunikation, utbildning och finansiering.

Finland med och bildar kolfri allians

Parallellt med de egentliga förhandlingarna ordnade företag, civilsamhällesorganisationer, kommuner, medborgare och investerare många klimatrelaterade evenemang i Bonn. Mer än 20 000 människor deltog i evenemangen. Finland var bl.a. med och bildade en kolfri allians, som uppmanar regeringar, företagsvärlden och olika organisationer att snabbt överge den traditionella kolkraften.

”De olika aktörernas entusiasm stärker tron på att utsläppen kan börja minska tillräckligt snabbt. Också USA, som var relativt förteget under förhandlingarna, hade på ett konstruktivt sätt en mer högljudd roll utanför förhandlingssalarna”, sammanfattar Tiilikainen.

Mer information

Taru Savolainen, minister Tiilikainens specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 040 535 8622, fornamn.efternamn@ym.fi

Outi Honkatukia, chefsförhandlare i klimatfrågor, miljöministeriet, tfn 050 341 1758, fornamn.efternamn@ym.fi

Marjo Nummelin, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 227, fornamn.efternamn@ym.fi

Riikka Lamminmäki, kommunikationsexpert, tfn 050 576 26 04, fornamn.efternamn@ym.fi (förfrågningar om intervjuer)

 
 
Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?