3 okt. 2017 | Aeroventic
4.0
KIRA-digi finansiering till 27 nya försök

I projektet KIRA-digis fjärde utlysningsomgång har det beviljats totalt cirka 775 000 euro till 27 försök som främjar digitaliseringen inom den byggda miljön. Av stödtagarna är 23 företag, tre städer och en förening.

I utvärderingen lyckades STK-Tietopalvelut Oy, Fira Oy, Tammerfors stad och Emmi Keskisarja & Janne Teräsvirta Arkkitehtitoimisto & Company Oy bäst. Fastighets- och byggbranschens finansieringsandel i de projekt som stöds är över 1,5 miljoner euro och projektens totalkostnader 2,3 miljoner euro.

I projektet KIRA-digi* samarbetar fastighets- och byggbranschen för att förnya sin verksamhet med hjälp av digitalisering. Försöken syftar till att modernisera praxis i branschen, att skapa och testa nya digitala lösningar och att förbättra kompabiliteten hos dem.

”Den fjärde omgången överraskade oss alla när det gäller antalet ansökningar. Även ansökningarnas kvalitet, diversitet och experimentella karaktär har ökat från omgång till omgång. Nu förskjuts tonvikten mot att förankra resultaten av försöken. Det här ger goda förutsättningar för framtiden”, säger digitaliseringschef Teemu Lehtinen.

Under den fjärde försöksutlysningen lämnades 105 ansökningar från cirka hundra olika organisationer. Den planerade totala finansieringen för de projekt som deltog i utlysningen uppgick sammanlagt till cirka 9,5 miljoner, varav branschens finansieringsandel var 5,9 miljoner och det ansökta KIRA-digistödet 3,7 miljoner euro.

Ansökningarna bedömdes i två etapper. Först genomfördes en elektronisk bedömning av ansökningsmaterialet och efter det kallades de 38 sökande som fått mest poäng till korta virtuella presentationsmöten, vilket möjliggjorde en precisering av poängsättningen och en dialog mellan bedömarna.

Precis som i tidigare försöksutlysningar var det en oberoende bedömningsgrupp av branschexperter som under sekretesslöfte ansvarade för bedömningen av projekten. Denna gång bestod bedömningsguppen av Erkki Aalto (RAKLI), Kaj Hedvall (Senatsfastigheter), Matti Holopainen (Kommunförbundet), Mikko Hyytinen (Pöyry), Heikki Lonka (ISS Proko Oy), Minna Perähuhta (miljöministeriet), Rikhard Sjöberg (Kiinteistömaailma) och Satu Taskinen (miljöministeriet). På grundval av utvärderingen gjorde styrgruppen för KIRA-digi en framställan till miljöministeriet om projekt som ska stödas. Endast de styrgruppsmedlemmar som inte har några bindningar till sökandena deltar i beslutsfattandet under respektive utlysningsomgång.

I början av oktober fattar miljöministeriet projektvisa understödsbeslut med motiveringar åt alla sökande. Kostnader som uppstår i de projekt som erhåller stöd är stödberättigade efter det att understödsbeslutet har fattats.

De fyra försöksutlysningsomgångarna har hittills resulterat i sammanlagt 75 försök i projektet KIRA-digi. Ytterligare två utlysningar äger rum under åren 2017–2018. Avsikten är att nästa utlysning ska inledas redan i månadsskiftet oktober–november. Åren 2016–2018 finansieras försöksverksamhet till ett värde av högst cirka 4 miljoner euro.

Kick-off för finansierade projekt den 11 oktober i Helsingfors

De projekt som beviljats finansiering i den fjärde utlysningsomgången presenteras den 11 oktober kl. 12–16 i Helsingfors. Evenemanget kan följas direkt eller senare som inspelning på webbplatsen kiradigi.fi. Samtliga pågående försöksprojekt inom KIRA-digi kan följas upp på projektets webbplats.

Mer information:

Teemu Lehtinen, digitaliseringschef, Bygginformationsstiftelsen RTS, tfn 040 456 6108, fornamn.efternamn@kiradigi.fi

Virve Hokkanen, projektchef, miljöministeriet, tfn 0295 250 087, fornamn.efternamn@ym.fi

kiradigi.fi  

*Projektet KIRA-digi (2016-2018) ingår i regeringens spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster och stöder även spetsprojektet för smidigare författningar.

Miljöministeriet är ansvarigt ministerium. I projektet deltar KIRA-forumets fjorton sammanslutningar: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry,  Finlands fastighetsmäklareförbund rf, Fastighetsarbetsgivarna rf, Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL rf, Byggnadsindustrin RT rf, Bygginformationsstiftelsen RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund SAFA ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Finlands Fastighetsförbund rf, Finlands Byggnadsingenjörsförbund RIL rf, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry och Talotekniikkateollisuus ry samt miljöministeriet, finansministeriet, kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Åbo fastighetsaffärsverk, Esbo stad, Finlands Kommunförbund, Finlands miljöcentral och Museiverket.

Det stöd som beviljas till försök inom projektet Kira-digi är företagsstöd för experimentell utveckling enligt EU:s gruppundantagsförordning. I enlighet med förordningen och stödprogrammet för Kira-digi kan den experimentella utveckling som är föremål för finansiering bl.a. gå ut på att ta fram nya och förbättrade produkter, att utveckla processer och tjänster, att skapa prototyper för dessa eller att genomföra demonstrations- och pilotprojekt, testning och validering.

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?