13 nov. 2017 | Aeroventic
4.3
Ny förordning gör skorstenar mer brandsäkra

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om skorstenars konstruktion och brandsäkerhet. Målet är att minska antalet skadefall på grund av brister i planering och byggande av skorstenar, brister i användning och underhåll samt felaktig användning.

Den nya förordningen gäller montering och reparation av skorstenar och planering av dessa. Typiska reparations- och ändringsarbeten är t.ex. montering av en skorsten i efterhand, reparation eller ytbeläggning av en skorsten eller rökkanal, byte eller ändring av en eldstad samt montering av en ny rökkanal i en skorsten eller inuti en annan, befintlig byggnadsdel. När det gäller skorstenar som redan är i användning behöver inte tidigare godkända lösningar ändras, om de ändringar som görs i skorstenen eller byggnaden inte inverkar på människors eller byggnadens säkerhet eller på hälsan.

Genom förordningen införs en tydligare modell som innebär att arbetet med att bygga eller reparera en skorsten ska planeras och dokumenteras på ett sätt som uppfyller kraven i markanvändnings- och bygglagen. I samband med planeringen kan det läggas fram förslag om att man t.ex. under arbetets gång ska använda skydd mot bl.a. påverkan av väder och andra förhållanden. De byggnadskeden som inte längre är synliga i den färdiga lösningen kan fotograferas under arbetets gång så att de dokumenteras med tanke på bruks- och underhållsanvisningarna, inspektionsprotokollet och den kontroll som en sakkunnig ska utföra innan skorstenen tas i bruk.

Det har fästs särskild vikt vid skyddsavstånden, värmeisoleringen och genomgångarna för skorstenar av tegel som muras på plats och skorstenar som byggs i stål, och de bestämmelser som gäller detta har reviderats. Helheterna har behandlats i skilda paragrafer för att förordningen ska vara lättare att tillämpa. Vissa av den nuvarande förordningens anvisningar ska börja utgöra förpliktande krav. En del av de föreskrifter som tidigare varit förpliktande på förordningsnivå har å sin sida gjorts om till anvisningar med karaktären av rekommendationer, och dessa kommer att behandlas närmare i en handledning. Den nuvarande kravnivån hålls i stort oförändrad.

Den som påbörjar ett byggprojekt ska hädanefter säkerställa att skorstenen och eldstaden är kompatibla och att skorstenen byggs i enlighet med planen. I och med detta blir det möjligt att erbjuda konsumenter helhetsinriktade lösningar t.ex. i fråga om industriellt tillverkade skorstenar. Ur konsumentens, byggnadsentreprenörens och byggnadsägarens perspektiv blir det enklare att skaffa en skorsten, om de erbjuds en helhetsinriktad och säker lösning. Den förordning som miljöministeriet nu utfärdar innehåller endast förpliktande krav, men som stöd för planeringen publiceras i början av år 2018 en handledning och senare vid behov en anvisning.

Enligt inrikesministeriet inträffade år 2016 sammanlagt 779 byggnadsbränder eller risksituationer med koppling till skorstenar och eldstäder. Ungefär hälften av dessa (398 st.) gällde småhus. Byggnadsbränder eller risksituationer som hänför sig till skorstenar och eldstäder orsakade år 2015 skador på egendom för en summa motsvarande 9 miljoner euro, och värdet på den egendom som utsattes för fara uppgick till sammanlagt ca 101 miljoner euro.

Den förordning som i dag har utfärdats träder i kraft den 1 januari 2018 och ersätter den gällande förordningen om små skorstenars konstruktion och brandsäkerhet, dvs. del E3 i byggbestämmelsesamlingen (2007).

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?