27 dec. 2017 | Aeroventic
Omfattande reform av byggbestämmelsesamlingen 2013 - 2017 klar

I december blev miljöministeriet klart med arbetet med reformen av byggbestämmelsesamlingen som ministeriet inledde år 2013. Vid den stora reformen uppdaterades samlingen för att följa dagens krav på hållbart byggande och god byggnadssed på det sättet som markanvändnings- och, som trädde i kraft år 2013, förutsätter.

Byggbestämmelsesamlingen har reformerats stegvis. Alla de nya kraven börjar gälla den 1 januari 2018. På byggprojekt som inleds år 2017 tillämpas ännu gamla bestämmelser.

”Vi har haft en bra dialog med byggbranschaktörerna under reformarbetet. De nya kravens huvudsakliga innehåll har redan länge varit känt i branschen”, berättar byggnadsrådet Teppo Lehtinen på miljöministeriet.

Reformen förtydligar regleringen. Vidare har antalet enskilda krav minskat med ca hälften jämfört med tidigare. Detta har gjorts utan att sänka byggstandardens kravnivå.

”Kraven och anvisningarna, som ges i form av rekommendationer, har nu separerats, vilket underlättar tillämpningen av kraven. En ny helhet som nu ingår i samlingen är ombyggnad. Förordningarna tar hänsyn till den sameuropeiska inre marknaden för byggprodukter, vilket också främjar den inhemska byggbranschens export”, säger Lehtinen.

Till alla förordningar hör en motiveringspromemoria. På gamla byggnader kan i regel tillämpas de bestämmelser som gällde vid tiden för byggandet.

Förordningarna publiceras i Finlands författningssamling på tjänsten Finlex. Byggbestämmelsesamlingen är i fortsättningen ministeriets elektroniska publikation som innehåller förordningar och därtill hörande rekommendationer enligt markanvändnings- och bygglagen om konstruktioners hållfasthet och stabilitet, brandsäkerhet, sunda byggnader, säkerhet vid användning, tillgänglighet, bullerskydd och ljudförhållanden samt energiprestanda.

Förordningarna som träder i kraft den 1 januari 2018 uppdateras i byggbestämmelsesamlingen på miljöministeriets webbplats senast den 2 januari:

ym.fi/byggbestammelsesamling
En lista på de krav och bestämmelser som börjar gälla vid ingången av år 2018 (på finska):
Ytterligare information:
Teppo Lehtinen, byggnadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 157, fornamn.efternamn@ym.fi

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?